Palli Pragati Prakalpa

Bangladesh Rural Development Board

Contact

Palli Pragati Prakalpa

Bangladesh Rural Development Board (BRDB)

Palli Bhaban

5 kawranbazar, 5th floor. Dhaka-1215

Tel: 8180044,8180045